جلسه چهل و یکم قزوین لاگ

Project details

موضوع این جلسه «بحث آزاد» بود. در این نشست هفتگی، دوستان لاگ قزوین پیرامون تعیین قیمت برای پروژه‌های وب صحبت کردند.

جلسه چهل و یکم قزوین لاگ جلسه چهل و یکم قزوین لاگ جلسه 41 قزوین لاگ